„Książki naszych marzeń” – Realizacja programu rozwijania zainteresowań czytelniczych w Szkole w Ziminie

25 lutego, 2016

W ramach rządowej dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty z Poznania, w publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie odbywają się z tej okazji cykliczne imprezy integrujące społeczność szkolną.

Były warsztaty czytelnicze, były konkursy literackie i plastyczne dotyczące historii książki i ulubionego bohatera bajkowego, były makiety związane z realizacją cyklu lektur „Opowieści z Narnii”, teraz czas na zaprezentowanie świata baśni.

 Celem takich działań jest popularyzowanie czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, wzbudzenie w dzieciach  zainteresowania książką, wyrobienie umiejętności wyboru, oceny książki, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania  wiedzy, ale i dla przyjemności.
Program ten ma także na celu:
 Rozbudzanie chęci i motywacji do nauki:
·         budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości do bezpośredniego obcowania z książką,
·         budzenie zainteresowania lekturą jako źródłem potrzebnych informacji i inspiracją do zabawy i ciekawego spędzania czasu,
·         przybliżanie świata książek.
Kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych:
·         wyzwalanie spontanicznej aktywności twórczej uczniów,
·         rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów,
·         rozwijanie myślenia i umiejętności twórczych dzieci,
·         rozwój wyobraźni,
·         dostarczanie okazji do autokreacji ucznia.
Kształcenie samoistne:
·         nabywanie umiejętności  interpretowania treści przeczytanego utworu,
·         ukazywanie wzorców właściwego zachowania,
·         uwrażliwianie na wartości kulturowe i rozbudzanie potrzeby stałego uczestnictwa w kulturze,
·         wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę,
·         kształcenie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie,
·         uwrażliwienie na piękno języka literackiego.,
Oddziaływanie wychowawcze lektury:
·         wzmacnianie samooceny uczniów poprzez aktywizowanie do uczestnictwa w różnorodnych formach zajęć,
·          wzmacnianie i aktywizowanie uczniów słabszych i nieśmiałych,
·          kształtowanie i uświadamianie potrzeby dawania radości innym,
·         czerpanie  radości ze wspólnie wykonanego zadania,

Ostatnio więc uczniowie klasy czwartej wykonali ilustracje do baśni, których sami byli autorami. Utwory te były parafrazą książek poznanych dotąd przez nich na lekcjach języka polskiego. Dzieci bawiły się świetnie, a ich prace zdobią szkolny hol do dziś!

M. W.