Projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”

7 maja, 2018

W styczniu 2018 roku uczniowie klasy drugiej naszej szkoły przystąpili do realizacji
ogólnopolskiego projektu "OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI". Jest to partnerski projekt
edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut
Bankowości i Union Investment TFI. Projekt został objęty patronatem honorowym przez
Ministerstwo Finansów.
Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy
kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” działania umożliwiają
rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w
atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania
zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania
samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły
i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.
Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy
odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie
której zdobywają założone umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację
poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.
Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie
edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na
temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują. Podczas wdrażania
programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci
bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się
ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia.

Katarzyna Piechowiak