Zasady pracy w oddziale „0”


Przedszkole w Ziminie to miejsce, w którym dzieci mogą spokojnie i swobodnie się rozwijać. Podążamy za dzieckiem, wspieramy, ale nie wyręczamy i nie narzucamy zadań, oferujemy wolność w wyborze pomocy, miejsca i czasu pracy. Szanujemy fakt, że każdy
z nas jest inny i rozwija się w różnym tempie.

Filar naszej pracy stanowi metoda Marii Montessori, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Powyższe zadania  realizujemy u dzieci poprzez:

 • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowanie szacunku do porządku i do pracy,
 • osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowanie zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunek dla pracy innych,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy

CELE GŁÓWNE:

 • Uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
 • Samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • Koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
 • Porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku
 • w otoczeniu i w swoim działaniu.
 • Społeczne reguły – dzieci pracują w grupach zróżnicowanych wiekowo, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • Obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel podążą za dzieckiem, jego głównym zadaniem jest wnikliwa i systematyczna obserwacja dzieci i ich działań.
 • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dzieci są serdecznie przyjęte, znajdują uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracują według własnego tempa i możliwości, podejmując działania, do których są już gotowe.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU:
Wiedząc jak ważny jest rozwój sprawności ruchowej i poczucia świadomości własnego ciała wykorzystujemy Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne:

Uważamy, że podstawowa aktywność, jaką jest ruch, wpływa na zachowania dziecka w zakresie wszystkich sfer funkcjonowania: motorycznej, poznawczej,
a przede wszystkim emocjonalnej i społecznej. Jego oddziaływanie harmonizuje rozwój psychoruchowy, pozwala na wyrównywanie deficytów rozwojowych, na przykład związanych  z niedojrzałością emocjonalno – społeczną.
Według nas dzieci, które maja swobodę poruszania się mogą podążać za własnymi pomysłami i zainteresowaniami.
Wychodzimy z założenia, że wiara w siebie kształtuje wewnętrzne poczucie, bycia zdolnym, by polegać na własnych umiejętnościach. Jest ona budowana dzięki aktywnej pracy z otoczeniem możliwej dzięki swobodzie ruchu. Daje to poczucie wewnętrznej siły, by rozwiązywać problemy.
Chętnie stosujemy metodę oddziałującą na sferę emocjonalną, sprzyjającą ujawnieniu pozytywnych uczuć, wzmacniającą poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomagającą samodzielność dziecka, jest nią pedagogika zabawy KLANZA  zauważyłyśmy, że zabawy ułatwiają proces adaptacji dzieci do przedszkola, umożliwiają swobodne wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, według nas są to zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, ułatwiają nam one wprowadzenie tematu, pozwalając poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania dzieci, uważamy, że metoda ta umożliwia: integrację całej grupy, proponuje wszystkim wspólną, aktywną zabawę bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.

Wykorzystując naturalny, spontaniczny ruch organizmu dziecka wykorzystujemy edukację Doroty Dziamskiej. Według nas ćwiczenia mają aspekt kształcący i terapeutyczny. Ćwiczenia dotyczą ruchu rąk, dłoni, palców, nóg, stóp najczęściej o charakterze naprzemiennym, którego źródłem jest podany rytm i odpowiednia muzyka a także potrzeba ruchu tkwiąca w dziecku. Uważamy, że w formie zabawy buduje się atmosfera, która daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, zachęca do otwartości. Ciekawa forma, budzi zainteresowanie co będzie w dalszej części zajęć, jest impulsem do dalszego tworzenia a przez to usprawniania dzieci. Powtarzanie ćwiczeń nie zniechęca lecz pobudza do działania.
Zauważyłyśmy, że rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności, zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu sensorycznego. Ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców budujących wiedzę.

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 •  umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • podstawową wiedzę o świecie;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną) oraz przestrzega ww. praw i zasad.                                                                                                             

oprac. Mgr Ewa Lesińska