Plan pracy szkoły


Sierpień / wrzesień 2022

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Rada Pedagogiczna organizacyjna
Spotkania w zespołach nauczycielskich
30.08.2022
30.08.2022
Dyrektor, przewodniczący zespołów
Rozpoczęcie roku szkolnego1.09.2022Dyrektor, wychowawcy
Rada Pedagogiczna organizacyjna cz. 214.09.2022
godz.17:00
Dyrektor
Zebranie z rodzicami14.09.2022r.
godz. 18:00
Dyrektor, wychowawcy
WYBORY DO SAMORĄDU UCZNIOWSKIEGOwrzesieńEstera Bednarek, Monika Machowska
Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psych. pedag. (klasa VIII)30.09.2022r.psycholog, wychowawcy klas

Październik 2022

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Ślubowanie uczniów klasy pierwszejpaździernik 2022r.K. Piechowiak
Rada szkoleniowapaździernik/listopad 2022r.Dyrektor, nauczyciele
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych31.10.2022r.Dyrektor

Listopad 2022

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Pasowanie na przedszkolaka listopad 2022r. K. Pieczyńska
Zebrania z rodzicami 23 listopad 2022r. Dyrektor, wychowawcy, dyżur
pozostałych nauczycieli

Grudzień 2022 / Styczeń 2023

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Termin poinformowania rodziców
o zagrożeniu oceną niedostateczną za I
półrocze i nagannym zachowaniu
do 21.12.2022r.Wszyscy nauczyciele,
odpowiedzialny – wychowawca klasy
Wigilie klasowe21.12.2022r.wychowawcy klas
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022r. – 31.12.2023r.Dyrektor
Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwszy semestr20.01.2023r.Wszyscy nauczyciele
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna25.01.2023r.Dyrektor
Zebrania z rodzicami – wywiadówki25.01.2023r.Dyrektor, wychowawcy, dyżur pozostałych nauczycieli

Luty / Marzec 2023

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Ferie zimowe (przedszkole funkcjonuje wg planu) 30.01.-12.02.2023
Rada pedagogiczna analityczna 15.02.2023r. Dyrektor
Rada szkoleniowa marzec 2022r. Dyrektor

Kwiecień 2023

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Wiosenna przerwa świąteczna 06.-11.04.2023r.Dyrektor
Rada szkoleniowa – egzamin ósmoklasisty 19.04.2023r.Dyrektor

Maj 2023

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych02.05.2023r.Dyrektor
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII
EGZAMIN klasy VIII
23-25.05.2023r.Dyrektor
Termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną za II półrocze i nagannej ocenie zachowaniado 15.05.2023r.Wychowawcy klas

Czerwiec 2023

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych09.06.2023r.Dyrektor
Zebrania z rodzicami07.06.2023r.Dyrektor, wychowawcy
Szkolne rekolekcje20.-23.06.2023r.ks. S. Kaczmarek
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych16.06.2023r.Wszyscy nauczyciele
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna19.06.2023r.Dyrektor
Rada pedagogiczna analitycznasierpień 2023r.Dyrektor
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/202323.06.2023r.Klasa 7 i 8 + wychowawcy

FERIE LETNIE 24.06.2023r. – 31.08.2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2022r.poniedziałek
02.05.2023 r.wtorek
23 – 25.05.2023 r.wtorek- czwartek – egzamin ósmoklasisty
09.06.2023 r.piątek

 Uwaga: w kalendarzu roku szkolnego mogą następować zmiany i uzupełnienia