Plan pracy szkoły


Sierpień / wrzesień 2021

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Rada Pedagogiczna organizacyjna
Spotkania w zespołach nauczycielskich, wybór przewodniczących
27.08.2021
27.08.2021
Dyrektor, przewodniczący zespołów
Rozpoczęcie roku szkolnego1.09.2021Dyrektor, wychowawcy
Rada Pedagogiczna organizacyjna cz. 215.09.2021
godz.17:00
Dyrektor
Zebranie z rodzicami15.09.2021r.
godz. 18:00
Dyrektor, wychowawcy
WYBORY DO SAMORĄDU UCZNIOWSKIEGOwrzesieńEstera Bednarek, Monika Machowska
Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psych. pedag.30.09.2021r.Pedagog, wychowawcy klas

Październik 2021

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Ślubowanie uczniów klas pierwszychpaździernik 2021r.M. Melewska
Rada szkoleniowapaździernik/listopad 2021r.Dyrektor, nauczyciele
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych15.10.2021r.Dyrektor

Listopad 2021

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Pasowanie na przedszkolaka listopad 2021r. K. Pieczyńska
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
12 listopad 2021r. Dyrektor
Zebrania z rodzicami 17.11.2021r. Dyrektor, wychowawcy, dyżur
pozostałych nauczycieli

Grudzień 2021 / styczeń 2022

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Termin poinformowania rodziców
o zagrożeniu oceną niedostateczną za I
półrocze i nagannym zachowaniu
do 22.12.2021r.Wszyscy nauczyciele,
odpowiedzialny – wychowawca klasy
Zimowa przerwa świąteczna23.12 – 31.12.2021r.Dyrektor
Dni wolne od zajęć dydaktycznych07.01.2022r.Dyrektor
Ferie zimowe (przedszkole funkcjonuje wg planu)17-30.01.2022r.

Luty / Marzec 2022

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Ostateczny termin wystawienia
ocen za pierwszy semestr
04.02.2022r. Wszyscy nauczyciele
Rada pedagogiczna
klasyfikacyjna i analityczna
09.02.2022r. Dyrektor
Zebrania z rodzicami 16.02.2022r. Dyrektor, wychowawcy,
dyżur pozostałych nauczycieli
Rada szkoleniowa marzec 2022r. Dyrektor

Kwiecień 2022

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2022r.Dyrektor
Zebrania z rodzicami 20.04.2022r.Dyrektor, wychowawcy

Maj 2022

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych02.05.2022r.Dyrektor
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII
EGZAMIN klasy VIII
24-26.05.2022r.Dyrektor
Termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną za II półrocze i nagannej ocenie zachowaniado 13.05.2022r.Wychowawcy klas

Czerwiec 2022

ZADANIATERMIN REALIZACJIODPOWIEDZIALNI
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych17.06.2022r.Dyrektor
Zebrania z rodzicami02.06.2022r.Dyrektor, wychowawcy
Szkolne rekolekcje…………………………….ks. S. Kaczmarek
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych15.06.2022r.Wszyscy nauczyciele
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna20.06.2022r.Dyrektor
Rada pedagogiczna analityczna24.06.2022r.Dyrektor
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/202224.06.2022r.Klasa 7 i 8 + wychowawcy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10.2021r.piątek
12.11.2021r.piątek
07.01.2022r.piątek
02.05.2022r.poniedziałek
24 – 26.05.2022r.wtorek- czwartek egzamin ósmoklasisty
17.06.2022r.piątek

 Uwaga: w kalendarzu roku szkolnego mogą następować zmiany i uzupełnienia