Stowarzyszenie – informacje


W roku szkolnym 2000/2001 nad szkołą zawisła groźba likwidacji. Rodzice i nauczyciele zarejestrowali stowarzyszenie, który przejęło i prowadzi placówkę. Prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie uświadomiło bardzo wielu osobom, że wspólnie można osiągnąć rzeczy, które wydawały się niemożliwe do zrealizowania.Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (DZ.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz statutu (znajdującego się poniżej) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Zarząd Stowarzyszenia

Przewodniczący
Paulina Grzybek

Sekretarz
Magdalena Mydlarz

Skarbnik
Milena Kosmowska

Członek Zarządu
Edyta Nowicka

Członek Zarządu
Krzysztof Stanisławiak

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Prowadzenie i zarządzanie publicznymi szkołami podstawowymi, oddziałami przedszkolnymi i innymi formami wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych mieszkańców wsi z mieszkańcami miast.
 • Popieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków kształcenia społeczności wiejskiej.
 • Prowadzenie działań mających na celu usytuowanie placówek oświatowo-kulturalnych tak, aby zminimalizować czas dotarcia do nich.
 • Pomoc szkołom wiejskim w realizowaniu ich zadań dydaktyczno-wychowawczych.
 • Wspieranie dążeń społeczności wiejskiej do zdobywania wiedzy.
 • Promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych.
 • Promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka.
 • Organizowanie na terenie szkół konkursów, zawodów i rozgrywek sportowych dla społeczeństwa wiejskiego.
 • Umożliwienie uczniom uczestnictwa w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu gminy, powiatu, województwa, kraju.
 • Wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie, umysłowo oraz społecznie zagrożonej z życia społecznego.
 • Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami, których głównym celem jest upowszechnianie kultury , sztuki i sportu.
 • Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych.
 • Stwarzanie warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym środowisk lokalnych osobom niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo oraz w podeszłym wieku.
 • Rozpowszechnianie rozwoju kulturalnego społeczności wiejskiej poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń, pokazów i prelekcji.
 • Rozpowszechnianie i umożliwianie uczestnictwa społeczności wiejskiej w życiu sportowym i kulturalnym.
 • Prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży.
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

Statut Stowarzyszenia

Poniższy link wskazuje na dokument Statutu Stowarzyszenia w formacie PDF: